הוחא תללכמל תורומש תויוכזה לכ
םינווקמ םידומילל ןוכמה
2001 ©
 
(םיינכט רקיעב) םיפיטו םירבסה ,הרזע יצבק
 
רקיעה םע תולק רתיב דדומתהל םכל ועייסייש הרזע יצבק זכרל דעונ הז ףד
.תיסחי םיטושפל טרפב טנרטניאבו ללכב בשחמב שומישה תא וכפהיו (ןכותה)

תירשל חולשל שי םיפסונ הרזע יצבקל תונויערו תועצה


.1
.2
.3
.4
.5
6
7
8
9
10
11
12
13
14